1
   


 
  
 
 
 


 
 
 
2
2
8
,
 
c
f
.
 
2
2
9


 
摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

2


 


 


使


便
便
 摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

3
 

   


 
摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

4  
摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

5

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

6
  
  


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

7

 
使

便

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

8
 
 


 


 

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

9


便 


便


  
  
  
 


  摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

10


 
   
 

 
 摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

11

  


  


 
 


使


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

12

   

便


 


 
 
 


 摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

13


 
 


滿 
 

  

 
摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

14 
 


 

 


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

15


 
 
 

  
使


 
 
摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

16


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

17使

 


 

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

18
 

 使

 


使


便

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

19 
 


 


 


 


    

  

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

20
 

宿

 
  

使

 


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

21

 

 
使


 
使


使 


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

22摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

23
 

便
便


便
便


便摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

24


便便
 


  

便 

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

25   

使


 
 

 

便


 

便便
便摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

26


  
 

 


 


 
 摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

27

 
 


 


 

 
  


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

28 
 


 
    

摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

29

 
使 

 

 

 使


 摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)

 

30

 


摩訶般若鈔經卷第一(亦名長安品)